ZONA PRIVADA

FCM / ESTATUTS

Estatuts

Federació Catalana de Motociclisme
ESTATUTS ( PDF Estatuts FCM )


TÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTOL I
Art. 1
La Federació Catalana de Motociclisme (a partir d´ara FCM), constituïda el 19 de desembre de
1944, és una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la
coordinació de la practica del motociclisme reconegut dins l’àmbit de Catalunya, que gaudeix de
personalitat jurídica i capacitat d´obrar plena per al compliment de les seves finalitats, les quals
són sense ànim de lucre, i de durada indefinida.
La FCM està constituïda per associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes i oficials de
proves, d´acord amb els seus estatuts.
Correspon a la FCM la promoció, gestió i coordinació de la pràctica del motociclisme esportiu en
totes les seves disciplines.
La Federació fomentarà la igualtat entre homes i dones en la pràctica de les diferents
modalitats esportives i en la pròpia gestió de la Federació. Correspondrà a la Junta Directiva
l’elaboració, aprovació i execució de plans especials que garanteixin la igualtat real i efectiva de
dones i homes.

Art. 2
La FCM es regeix per la Llei 8/1988, de 7 d´abril, de l´esport de Catalunya, pel Decret 58/2010,
de 4 de maig i pel Decret 55/2012, de 29 de maig i disposicions que el despleguin, pels seus
Estatuts i reglaments específics i pels acords vàlidament adoptats per l´Assemblea General i
altres òrgans competents.

Art. 3
La FCM als efectes de la seva participació en l´activitat esportiva de caràcter oficial d´àmbit
estatal, ha de formar part de la "Real Federación Motociclista Española" (a partir d´ara RFME).
La FCM representa a la RFME, en caràcter exclusiu, en el territori de Catalunya.
Les normes i els reglaments de la RFME només són aplicables a la FCM i, si escau, als seus
membres afiliats, amb matèria competitiva i disciplinaria, quan actuin en competicions oficials
d´àmbit estatal.

Art. 4
Sens perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria General de l´Esport, correspon a la FCM
les funcions següents:
a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les
activitats motociclistes en les seves disciplines i especialitats esportives i de lleure a Catalunya.
b) Qualificar les competicions esportives oficials de motociclisme a Catalunya.
c) Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions oficials de motociclisme de
caràcter internacional, nacional o entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya.
d) Encarregar-se de la formació específica dels tècnics de l´esport del motociclisme, fomentant
el Col.legi Catalá de Carrecs Oficials de Motociclisme, ja existent, o creant-se de nous si fora
necessari, d´acord amb l´Escola Catalana de la Secretaria General de l´Esport.
e) Preveure, controlar i sancionar l´ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes
no admesos en l´esport, en col.laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.
f) La prevenció, control i repressió de la violència, i de la discriminació per raó de sexe en
l’esport.
g) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i/o jurídiques
que configuren l´ens federatiu.
h) Sotmetre a tràmit de la Secretaria General de l´Esport la incorporació d´una disciplina o
especialitat esportiva dins la Federació Catalana de Motociclisme.
i) Promoure el foment i l´organització de competicions i altres activitats esportives entre les
comunitats autònomes o amb països de l´àmbit internacional, i encarregar-se de l´elecció dels
esportistes, tècnics i oficials de prova que han de formar part de les seleccions catalanes de la
disciplina corresponent, així com de la preparació necessària, d´acord amb el que estableixen els
articles 25.1 i 25.2 de la Llei 8/1988, de l´esport de Catalunya i en aquests estatuts.
j) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l´Esport, l´esport
d´èlite i d´alt nivell, i vetllar per la formació integral i el millorament esportiu continuat dels
esportistes.
k) Actuar en coordinació i col.laboració plenes amb la RFME i, si s´escau, amb els òrgans
esportius de l´Administració esportiva de l´Estat, en l´organització o tutela de les competicions i
activitats oficials d´àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.
l) Crear escoles dins la FCM per a la formació dels esportistes, oficials de prova i altres, i/o
comitès tècnics que els agrupin, i també òrgans específics per als clubs que participin en
competicions federades amb esportistes professionals.
m) Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins
l´àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions oficials
d´àmbit estatal quan es compleixen els requisits establerts legalment.
n) Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i normes tècniques
vigents reguladores de les característiques de les instal.lacions, els elements esportius i altres
qüestions que afectin les competicions federades.
o) En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica del motociclisme esportiu
i de lleure i proposar les incorporacións de disciplines o especialitats esportives dins la propia
federació.
p) El control en primera instància, dels processos electorals de la propia federació.
q) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

Art. 5
El català, com llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la FCM.

Art. 6
La FCM té el seu domicili social a Barcelona, carrer Enric Granados, 112, amb possibilitat de
canviar de domicili, dintre del territori de Catalunya, mitjançant acord de l´Assemblea General.
Art. 7
La modalitat d´aquesta FCM és el motociclisme.
Les disciplines són les següents:
- Moto-Cross
- Velocitat
- Trial
- Enduro
- Quads
- Motos de neu

Cadascuna de les disciplines tindrà les especialitats i proves que es determinin en els seus
reglaments específics.
Amb l´aprovació de l´Assemblea General i posterior ratificació de la Secretaria General de
l’Esport, la FCM podrà acollir qualsevol disciplina esportiva, que tingui com a base la
motocicleta, de dos, tres, o quatre rodes, erugues o lliscadors amb propulsió a motor de
qualsevol espècie, sobre terra, asfalt o qualsevol altre superfície.

Art. 8
La FCM podrà desenvolupar activitats conjuntes amb coordinació amb altres entitats.

CAPÍTOL II
Competicions, concepte i classes. Llicències

Art. 9
S´entén per competició esportiva, la prova o el conjunt de proves organitzades habitualment
per una entitat esportiva legalment reconeguda, d´acord amb un conjunt de regles o normes
concretes emanades dels òrgans esportius competents i acceptades lliurement pels participants.
Són competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la FCM.
Aquestes competicions poden ser d´àmbit internacional, estatal, entre autonomies, català,
comarcal, local o de clubs, amb participació d´esportistes professionals o afeccionats.
La FCM o l´entitat organitzadora corresponent hauran de comunicar a l´Administració esportiva
de la Generalitat el lloc, el dia i l´hora de l´esdeveniment o la competició esportiva quan hi
participi la selecció catalana corresponent.
És competència de la FCM l´elecció dels esportistes que han d´integrar les seleccions nacionals
de Catalunya; i és obligació dels clubs esportius federats als quals aquells pertanyin facilitar
l´assistència a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de les
seleccions catalanes en les competicions programades.
L´Administració esportiva de la Generalitat cooperarà amb les federacions esportives catalanes,
i facilitarà assessorament i suport tècnic per a la preparació i el millorament esportiu dels
esportistes seleccionats.
Tota activitat o competició esportiva, obliga l´entitat organitzadora, a la concertació prèvia
d´una modalitat específica d´assegurança que cobreixi els eventuals danys i els perjudicis
ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració.

Art. 10
1. La FCM pot organitzar activitats de caràcter competitiu i de caràcter recreatiu i/o de
lleure.
2. Les competicions que la FCM pot organitzar es divideixen en:
a) Competicions Oficials
b) Competicions No Oficials
c) Competicions mixtes
3. Tenen la consideració de competicions federades oficials les que la FCM qualifiqui com a
tals mitjançant la seva inclusió en el calendari oficial. En aquestes competicions només
poden participar amb plenitud de drets els esportistes amb la llicència tramitada per la
FCM. També hi poden participar, sense la totalitat dels drets, esportistes amb llicència
d’una altra federació, sempre que ho autoritzi la FCM.

Art.11
1. La FCM és l’única entitat facultada per ordenar, qualificar i autoritzar competicions de
motociclisme esportiu i atorgar els corresponents títols oficials, sempre que no
ultrapassin el seu àmbit territorial.
2. No es poden concedir títols oficials si no és com a resultat d’una competició oficial.
3. L’organització material de les competicions oficials la pot realitzar qualsevol persona
física o jurídica, pública o privada afiliada a la FCM, prèvia l’autorització de la FCM.

Art.12
La FCM pot incloure en els seus calendaris generals qualsevol altra competició, oficial o no, que
s’hagi de celebrar al seu àmbit territorial. Sense perjudici d’això, la FCM ha de disposar d’un
calendari especific per a les seves competicions oficials.

Art.13
1. La FCM pot autoritzar, si s’escau, en el termini improrrogable de 10 dies, la celebració
de competicions o proves oficials i no oficials, subjectes a autorització. Aquest termini
es computa a partir del dia següent a la recepció de la sol-licitud.
2. Si en el termini indicat la FCM no notifica la resolució, s’entén que l’autorització sollicitada
s’ha atorgat.

Art.14
1. La FCM pot organitzar i autoritzar competicions mixtes amb esportistes de la
seva federació i amb esportistes que en són aliens/es.
2. Aquestes competicions poden revestir el caràcter de competicions oficials
pròpies pel que fa a la participació dels seus esportistes federats, que són els i qui
tenen dret a l’obtenció de títols oficials.
3. Respecta a la resta de participants, la FCM exerceix, mitjançant els oficials, la
facultat de direcció i control de les competicions, però no té tota la potestat
disciplinària que va més enllà de la mateixa competició.

Art.15
La denominació de les competicions no oficials que es desenvolupen a Catalunya no pot ser
idèntica a les utilitzades en les competicions oficials organitzades per la FCM, ni tan similar que
pugui induir a error o confusió amb aquestes.

Art. 16
1. Les competicions han d’estar obertes a totes les persones físiques i jurídiques
amb la llicéncia federativa corresponent, i no s’admeten discriminacions de cap
mena. Només es poden establir diferències derivades de les condicions fisiques
o tècniques i esportives dels i de les participants.
2. Les limitacions estatutàries o reglamentàries de la FCM per a la participació
d’estrangers i estrangeres en competicions espportives ha de ser respectuosa
amb l’ordenament jurídic en matéria d’estrangeria. Així mateix, la FCM ha de
vetllar per l’especial protecció dels estrangers menors d’edat fent possible en
tot moment la seva integració social a través de les competicions esportives.
3. Tenen la consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial
de la FCM, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veinatge
administratiu en aquest territori, i que l’acreditin d’acord amb les normes
generals aplicables.

Art.17
1. Són competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades
per la FCM. Aquestes competicions poden ser d’àmbit internacional, estatal,
entre autonomies, català, comarcal, local, de clubs, amb participació
d’esportistes professionals o afeccionats.
2. Són competicions no federades les que promou o organitza qualsevol entitat
legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’homologades si
prèviament han estat acceptades per la FCM.
3. Totes les competicions, federades o no, gaudeixen de l’oficialitat derivada de la
legitimació de les entitats esportives promotores o organitzadores.
4. Tota activitat o competició esportiva federada o no federada homologada i
acceptada per la FCM, obliga a la persona física o jurídica organitzadora a
subscriure, mitjançant la FCM, un contracte d’assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant terceres
persones amb uns capitals mínims per sinistre i per víctima adequats al temps
de la subscripció de l’assegurança ia les normatives vigents.

Art.18
1. Per poder participar en competicions o proves federades de l’àmbit autonòmic
de Catalunya, tots els esportistes i els oficials han de disposar de la llicència
federativa corresponent expedida per la FCM segons els requisits i condicions
legalment establertes.
No obstant, la FCM podrà autoritzar també la participació als posseïdors d’una llicència
federativa expedida per un altre federació esportiva motociclista.
1. Les llicències de la FCM contindran els conceptes econòmics esgüents:
a) L’assegurança obligatòria.
b) La quota corresponent a la FCM.
c) La quota corresponent a la RFME, si s’escau.
2. Les llicències federatives catalanes que estiguin habilitades per a la participació
en activitats o competicions esportives oficials d’àmbit estatal contindran la
quota corresponent a la RFME.
3. Aquesta llicència serà única i incoporarà en el seu text l’homologació per part
de la RFME.

Art.19
La FCM, per poder lliurar les llicències o per poder autoritzar la participació en competicions
esportives oficials de Catalunya, podran exigir com a requisit previ i imprescindible que
l´esportista s´hagi de sotmetre a un reconeixement mèdic d´aptitud per a la pràctica de la
disciplina corresponent.
Tots els esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de Catalunya
estan obligats a sotmetre´s als controls antidopatge establerts durant les competicions o en
funció d´aquestes, a petició de la FCM.

CAPÍTOL III
Procediment i requisits d´admissió o pèrdua de la condició de membre: dels clubs,
associacions o agrupacions que constitueixen la federació, esportistes, tècnics, i
oficials de proves.

Art. 20
Perquè els Clubs o associacions esportius, o les seccions esportives d’entitats de caire no
esportiu, puguin ser membre afiliats o adherits de la F.C.M., hauran de tenir els seus estatuts o
reglaments de funcionament intern adaptats a les disposicions dictades per la Generalitat de
Catalunya, i s’inscriuran o adscriuran en el Resgistre d’Entitats Esportives de la Direcció General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Art 21
Es podran federar a la F.C.M. tots aquells clubs o associacions esportivess, o seccions
esportives d’entitats de caire no esportiu, que practiquin el motociclisme en qualsevol de les
disciplines regulades per aquesta federació, i s’inscriuran en el Registre d’Entitats de la
Federació com a membres afiliats o adherits segons correspongui.

Art. 22
Restaran subjectes a les disposicions emanades de la FCM tots els esportistes que participin en
competicions de caràcter federat, els quals hauran de posseir la llicència corresponent expedida
per la FCM, d´acord amb les disposicions que, al respecte, dicti la federació.

Art. 23
Restaran subjectes a les disposicions emanades de la FCM tots els oficials de proves que actuïn
com a tals en competicions de caràcter federat, els quals, per a poder exercitar les seves
funcions, hauran de posseir la llicència corresponent expedida per la FCM, conforme amb les
disposicions que, al respecte, dicti la pròpia federació.

Art. 24
Drets i deures dels membres federats:
24.1
Els membres federats a la FCM, tant si son entitats com si son persones físiques, gaudiran dels
drets següents:
a) Participar a les activitats que promogui la FCM.
b) Els membres afiliats podran participar amb veu i vot en l’assemblea general federativa i els
membres adherits només amb veu, en la forma prevista en aquests estatuts.
c) Participar als campionats o proves que organitzi la FCM en qualsevol de les disciplines del
motociclisme esportiu o de lleure.
d) Organitzar i participar a les proves esportives motociclistes d´acord amb les disposicions que
es dictin al respecte.
e) Obtenir l´empara i el suport de la FCM en tot el que es refereix a motociclisme esportiu i de
lleure.
f) Obtenir la informació precisa en matèria esportiva.
g) Exercitar tots els drets que confereixin els Estatuts presents, i els reglaments que, en matèria
esportiva i disciplinària, dicti aquesta FCM.
24.2
Els membres federats a la FCM, tant si son Entitats esportives com si son Persones Físiques,
tindran les obligacions següents:
a) Acatar els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats per l´Assemblea General i per la
Junta Directiva.
b) Acatar el Codi Esportiu, i les disposicions que els desenvolupin i completin.
c) Abonar l´import de les quotes que fixi l´Assemblea per l´atorgament de llicències, aprovació de
reglaments, reserva de calendari, i per qualsevol altre concepte que es consideri oportú.
d) Acatar les resolucions que adoptin els comitès corresponents en l´exercici de la potestat
disciplinària, sense perjudici dels recursos establerts.
e) Dipositar les caucions que es fixin, com a tràmit previ, a la interposició de les reclamacions i
recursos previstos als Estatuts, al Codi Esportiu i als Reglaments disciplinaris.

Art. 25
La pèrdua de la condició de membre de la federació es produirà per les causes següents:
a) Per incompliment d’alguna de les obligacions establertes en l’article 24.2, després de la
inoació del corresponent expedient disciplinari.
b)Per resolució judicial ferma.
c)Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

TÍTOL II
Estructura orgànica general amb especificació dels òrgans de govern, representació,
administració, consultius i tècnics i les seves funcions.

Art. 26
Són òrgans de govern i representació de la FCM, l´assemblea general i la junta directiva.

CAPÍTOL IV
De l´Assemblea General

Art. 27
L´assemblea general és l´òrgan superior de govern i representació de la FCM, constituït amb
criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els seus
membres afiliats i adherits.
Són membres afiliats aquells clubs i associacions esportius inscrits al Registre d´entitats
esportives de la Generalitat de Catalunya que hagin complert tots els requisits federatius
adients.
Són membres adherits aquells clubs i associacions esportius que, havent sol.licitat la seva
afiliació a la federació, es trobin en tràmit d´inscripció al Registre d´entitats esportives de la
Generalitat o pendents de complir els requisits federatius necessaris per ser considerats
membres de ple dret dins l´ens federatiu.
Aquests hauran de figurar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en un
termini màxim d´un any; en el cas contrari, perdran la seva qualitat d´adherits. Si assoleixen la
condició d´afiliats dins el termini fixat, el temps en que hagin tingut la qualitat d´adherits
computarà a l´efecte d´antiguitat per poder ser considerats membres de l´assemblea general.
Les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu legalment constituïdes seran, en tot
cas, membres adherits quan estiguin adscrites al Registre d´entitats esportives de la Generalitat.

Art. 28
La composició de l’assemblea general serà la següent:
a) El president de la FCM.
b) Les entitats o clubs degudament inscrites en el Registre d’entitats esportives i tinguin una
antiguitat d’afiliació mínima d’un any. La representació de les entitats esportives recau en el
president o en el vicepresident, en el cas d’impossibilitat manifesta del president.
c) Les entitats privades no esportives, en cas que la secció esportiva estigui inscrita en el
Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. La
representació recau en el seu representant legal sempre que consti degudament inscrit en el
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
d) Un representant per cadascun dels dos estaments existents en el si de la federació (el dels
esportistes i el dels oficials de proves) corresponents a cadascuna de les disciplines del
Motociclisme previstes en l’article 7 d’aquests estatuts, tenint present que el nombre total
d’aquests representants no pot ser superior al 50% dels membres de l’assemblea. Aquests
representants s’han d’escollir per sufragi universal, lliure i directe entre tots els membres de
l’estament en el moment d’iniciar el procés electoral i la seva duració serà de 4 anys.
Tindran la consideració d’esportistes o oficials de proves, als efectes de poder integrar
l’estament corresponent d’aquest apartat, aquelles persones majors d’edat que, en possessió de
la llicència preceptiva, hagin participat en una activitat o competició, com a mínim del calendari
oficial de la FCM, durant la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de la
convocatòria d’eleccions.

Art. 29
Tots els membres de dret de l´assemblea tenen veu i vot.
Els membres de l’assamblea general, llevat el president, a l’efecte d’exercir el seu dret a vot a
l’assamblea, han d’haver participat o organitzat, com a mínim, en una competició o prova del
calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al
moment de convocatoria de l’assamblea.
El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable

Art. 30
El dret de vot per a l’elecció de membres de l’Assemblea General podrà ser exercit per correu
pels membres de la federació amb dret a vot que no puguin emetre el seu vot de forma
presencial.
El membre de la federació amb dret a vot que prevegi que a la data de la celebració de
l’Assemblea General no li serà possible la seva assistència podrà emetre el vot per correu.
El membre federat amb dret a vot haurà de sol—licitar a la Federació de manera personal la
documentació oportuna per votar per correu i les paperetes de vot.
La sol·—licitud es podrà efectuar des de la data de la convocatòria de l’Assemblea General fins set
dies anteriors al dia de la celebració de l’Assemblea General.
La Federació emetrà la documentació i un sobre de vot per correu.
Els membres federats amb dret a vot hauran de remetre el sobre amb la següent
documentació:
a) Escrit del interessat en la documentació lliurada per la Federació amb la seva
signatura indicant l’emissió del vot per correu.
b) Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE i del carnet de soci.
c) Sobre oficial amb la papereta de vot.
Aquesta documentació s’haurà de remetre al domicili social de la Federació a l’atenció de la
Junta Electoral per la via que garanteixi els drets del votants. Seran vàlids tots aquells vots
rebuts amb anterioritat al inici de la celebració de l’Assemblea.
Els sobres que no tinguin en el seu interior la documentació a la que fa referència als apartats
a) b) i c) seran nuls.
Igualment seran nuls aquells sobres dels socis amb dret a vot que, havent votat per correu,
també ho haguessin fet personalment.
Els membres de la federació amb dret a vot no podran votar per correu en cas d’elecció de la
Junta Directiva i del seu President, ni en el vot de censura.

Art. 31
Els membres de la junta directiva que no siguin membres de l’assemblea general, llevat el
president, els presidents de les representacions territorials, els presidents o representants
acreditats de les seccions esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin la
consideració d’adherits, i les altres persones que determini la junta directiva, poden assistir a
l’assemblea amb dret a veu però sense vot.

Art. 32
Són competències de l´assemblea general, les següents:
a) Aprovar l´informe o la memòria de les activitats de l´exercici vençut, que haurà de presentar
la junta directiva.
b) Aprovar la liquidació de l´exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de
resultats, i aprovar el pressupost per a l´exercici econòmic següent.
c) Aprovar el pla general d´actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus
objectius.
d) Aprovar la convocatòria d´eleccions a President i junta directiva, el reglament i calendari
electoral i elegir els membres de la junta electoral.
e) Elegir els membres que han de formar part de la junta directiva i ratificar els nomenaments
provisionals a què fa referència l´article d’aquest estatuts..
f) Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l´assemblea.
g) Resoldre les propostes que els membres de l´assemblea vulguin presentar a aquesta,
sempre que tinguin el suport del 10% del seu total i es presentin per escrit dintre del termini de
15 dies anteriors a la data de celebració.
h) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
i) Aprovació del vot de censura.
j) Fixació de la quantia de les llicències, drets de prova i calendari, quotes d´afiliació i adhesió
ordinàries o d´entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu
valor, i amb l´aplicació com a màxim del percentatge de variació de l´índex general de preus al
consum (IPC), des de l´última modificació.
k) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
l) Aprovar l´adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners a préstec o signar
contractes el valor dels quals excedeixi del 15% del pressupost anual de l´exercici.
m) Establir el règim disciplinari.
n) Proposta d´incorporació o segregació d´alguna disciplina esportiva a la federació, o de la seva
fusió amb una altra federació.
o) Dissolució de la federació.
p) L´adopció d´aquells acords que, en general, interessin a la Federació, sense perjudici de les
facultats concedides a la resta dels òrgans de govern i a l´adopció d´aquells acords que
conformement amb els presents estatuts, siguin de competència exclusiva de l´assemblea
general.

Art. 33
Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
És ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de celebrar una vegada l’any per
conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència, però, com a mínim,
sobre les que s’esmenten als apartats a), b), c) i j) de l’article anterior.
Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin en el curs de
l’exercici.
L’assemblea general ordinària tindrà lloc necessàriament en els 6 mesos naturals posteriors
a la finalització de l’exercici, tret de l’aprovació del pressupost, del programa anual i del
calendari esportiu oficial, que ha de tenir lloc abans de l’inici de l’exercici pressupostat i de la
temporada oficial, respectivament.

Art. 34
34.1
La convocatòria de les assemblees generals s´ha de fer per acord de la junta directiva, per
iniciativa del president, o a petició dels assambleistes que representin un nombre no inferior al
15% del total dels membres de l´assemblea. En aquest últim cas, s’ha de convocar en el termini
de 15 dies naturals des del dia en què la junta directiva rep la sol-licitud.
34.2
Si no es convoca l´assemblea, la Secretaria General de l´Esport, amb la petició prèvia de part
interessada o bé d´ofici, requerirà a l´òrgan competent de la federació perquè la dugui a terme.
El fet que l´òrgan competent no ho faci en el termini de 15 dies naturals, havent-li estat
requerit, faculta la Secretaria General de l´Esport a convocar directament els membres de
l´assemblea i a adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris. La previsió anterior s’enten
amb independencia de les responsabilitats disciplinaries que es puguin derivar de l’omissió
esmentada.
34.3
Entre la convocatòria de l´assemblea i la realització han de transcórrer com a mínim 30 dies
naturals, i un màxim de 40. Excepte en les assemblees que convoquin processos electorals, en
què caldrà atenir-se el que disposen aquests estatuts.
34.4
Les convocatòries s´han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres i han d´indicar
la data, l´hora i el lloc de realització de l´assemblea, i l´ordre del dia, i s´han d´anunciar com a
mínim en una publicació diària d´àmbit català i al web de la federació.
34.5
La informació sobre les matèries objecte de l´assemblea ha de posar-se a disposició dels
membres a la seu de la federació i de les representacions territorials, desde la convocatòria de
l’assamblea general.
Els membres de l’Assemblea General, a part dels temes inclosos en l’ordre del dia de la
convocatòria, poden proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi acords sempre que es
compleixin les garanties següents
a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea general.
b) Es tracti d’assumptes de caràcter urgent.
c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres presents.
Art. 35
Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi
concorrin la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, l´assemblea és vàlidament
constituïda qualsevol que sigui el nombre d´assistents.
La convocatòria de les assemblees ha de fixar que entre la primera i la segona convocatòria han
de transcórrer 30 minuts.

Art. 36
Els acords de les assemblees s´han d´adoptar per majoria dels vots presents en el moment de la
votació, amb excepció d´aquells acords en què aquests estatuts hagin previst una majoria
qualificada, que en cap cas pot ser superior als 2/3 dels vots dels membres presents a
l’assamblea general i que en cas de dissolució de la federació ha de representar més del 50%
dels membres de ple dret.

Art. 37
El President ha de presidir l’assamblea general i pot estar acompanyat per la resta de
components de la junta directiva de la federació.
Ha d´actuar com a secretari de l´assemblea el secretari de la junta directiva de la federació o qui
el substitueixi, el qual ha d´estendre l´acta corresponent.
El president o qui el substitueixi ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els
torns màxims d´intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre
de la reunió. Si s´hi produïssin circumstàncies que alteressin de manera greu l´ordre o fessin
impossible la realització o la continuïtat de l´assemblea, qui la presideixi pot suspendra-la. En
aquest cas haurà de preveure i comunicar a l´assemblea la data de la represa, que s´haurà de
fer en un termini no superior a 15 dies naturals.
L´acta la pot aprovar la mateixa assemblea o la poden aprovar per delegació els interventors
que, en un nombre de 2, hagi designat la mateixa assemblea, en un termini màxim de 30 dies
naturals, els quals han de signar l´acta juntament amb el president i el secretari, de la qual es
donarà compte als membres de l´assemblea.

CAPÍTOL V
De la Junta Directiva

Art. 38
La junta directiva és l´òrgan de gestió i govern de la federació que té la funció de promoure,
dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar-ne el funcionament d´acord
amb l´objecte social i els acords de l´assemblea.
La junta directiva pot delegar algunes de les seves funcions en la Comissió Executiva.
La Comissió Executiva, estará presidida pel President de la Junta Directiva i composta pels Vicepresidents,
el Tresorer, el Secretari i dos vocals de la Junta Directiva, designats pel President,
que tindrà la missió de resoldre tots aquells assumptes que requereixin una urgent decisió, així
com aquells altres que es considerin de simple tràmit.
Aquesta Comissió Executiva haurà de retre compte de la seva actuació en la primera reunió de
la Junta Directiva en ple que tingui lloc, la qual podrà derogar els actes i acords que aquella
hagi dut a terme.
De manera especial, és competència de la junta directiva l´admissió d´afiliats o adherits, la
convocatòria d´eleccions per cobrir les places de representants d’esportistes i oficials de proves
a l´assemblea general, la convocatòria d´eleccions de les juntes directives de les representacions
territorials, la convocatòria de les assemblees generals i la presentació a l´assemblea general
ordinària, en finalitzar l´exercici, de l´informe o la memòria d´activitats realitzades i de la
liquidació de l´exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i
el pla general d´actuació anual per a l´exercici següent.

Art. 39
La Junta Directiva de la Federació estarà integrada per:
-El President de la Federació.
-El Vice-President 1er.
-El Vice -President 2on.
-El Secretari de la Junta Directiva.
-El Tresorer
-Dotze vocals.
-Quatre Presidents de les Representacions Territorials, que tindràn el càrrec de vocals.
Tots el càrrecs són honorífics i, en cas extraordinari, quan s’estableixi una compensació
econòmica justificada a favor de qualsevol membre de la Junta Directiva, aquesta ha de ser
expresament acordada per l’Assemblea General i constar de manera diferenciada al presupost.
En cap cas, la compensació econòmica no podrà ser satisfeta en càrrec de les subvencions
públiques que rebi la Federació.

Art. 40
El president té la representació legal de la federació i presideix els òrgans de govern.
El vice-president 1er. ha de substituïr el president en cas d´absència, vacant o malaltia. En
defecte d´aquest, en cas d´impossibilitat del vice-president 1er d´ocupar aquest càrrec, el
substituïrà el vice-president 2on i succesivament, el membre de la junta de més edat.
No pot ser President de la FCM la persona la qual, o bé directament o el seu cònjuge o els seus
parentius fins el segon grau de consanguinitat o d´afinitat, obtinguin profit per l´exercici
d´activitats mercantils, comercials o professionals relacionades amb el motociclisme esportiu.

Art. 41
President, Secretari, Tresorer i altres membres.
41.1
El President de la Junta Directiva ho serà també de la Federació i tindrà les atribucions
següents:
a) Representar legalment i esportivament la FCM.
b) Convocar, presidir i alçar les sessions que celebri la Junta Directiva, dirigir les deliberacions
tot decidint, amb vot de qualitat, en cas d´empat.
c) Presidir l´Assemblea i dirigir els seus debats.
Concedirà prèvia petició la paraula als membres de l´Assemblea, podrà posar a votació els
assumptes que es discuteixin a partir del moment que s´hagin produït dues intervencions en pro
i dues en contra.
Limitar la durada d´aquestes, amonestar i en cas greu, expulsar els membres de l´Assemblea
que es comportin incorrectament amb la Mesa, comprovar i acceptar els drets d´assistència,
impedir l´assistència de persones que no hi tinguin dret estatutàriament, interpretar normes i
reglaments i en els cassos no previstos aixecar la sessió, i en cas necessari suspendre la reunió
fins una nova convocatòria.
d) Fixar l´ordre del dia de les reunions de la Junta Directiva.
e) Proposar el pla d´activitats de la FCM a la Junta Directiva i dirigir les seves tasques.
f) Ordenar els pagaments acordats vàlidament.
El President serà substituït pel Vice-president 1er, en els casos de vacant, absència o malaltia
dels anteriors.
g) executar els acords adoptats per l’assemblea general i per la junta directiva.
41.2
El Secretari de la Junta Directiva rebrà i tramitarà les sol.licituds d´ingrés dels clubs o
associacions esportius, i de les seccions esportives d’entitats de caire no esportiu; portarà el
registre dels membres afiliats i adherits i de les llicències expedides, el llibre d´actes de les
sessions de l´Assemblea General i de la Junta Directiva.
Estendrà les actes d´aquestes sessions.
Redactar les actes de les reunions de l´Assemblea General i de la Junta Directiva.
Lliurar certificats amb referència als llibres i documents de la FCM, amb el vist-i-plau del
president.
Comunicar, amb el vist-i-plau del president, els acords presos per l´assemblea general i la Junta
Directiva.
41.3
El Tresorer supervisarà la comptabilitat de la FCM, prendrà raó i portarà compte dels ingressos i
de les despeses, tot intervenint a les operacions d´ordre econòmic; recaptarà i custodiarà, amb
el President, els fons pertanyents a la FCM i donarà compliment a les ordres de pagament que
expedeixi el President.
Així mateix, supervisarà el projecte de pressupost anual d´ingressos i despeses, així com l´estat
de comptes de l´any anterior, els quals hauran d´ésser presentats a la Junta Directiva per ser
sotmesos a l´aprovació per part de l´Assemblea General.
Fer els certificats pertinents de tot allò que estigui al seu càrrec amb el vit-i-plau del president.
41.4
Cada un dels membres de la Junta Directiva tindrà les obligacions pròpies del seu càrrec, així
com les que neixin de les delegacions o comissions que la mateixa Junta els encomani.
41.5
La convocatòria de les reunions de la junta directiva és una atribució del president. Els
membres de la junta, en nombre d´un terç també tenen la facultat de poder exigir-ne la
convocatòria, que en aquest cas s´ha de realitzar dins els 5 dies següents a la petició, i la
celebració de la reunió en un termini no superior als 15 dies des de la petició. En cas que no es
convoqui dins el termini, pot convocar la reunió el membre de la junta amb més edat dels
sol.licitants.
Per constituïr la junta directiva, cal que hi assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la
componen, i els acords s´han de prendre per majoria simple dels assistents, amb excepció
d´aquells acords en que els presents estatuts hagin previst una majoria qualificada. El vot del
president serà diriment en cas d´empat.
Els membres de la junta directiva poden exigir que quedi reflectit a l´acta el vot que puguin
emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de forma succinta.
La junta directiva s’haurà de reunir com a mínim una vegada cada trimestre.
41.6
S’entén válidament constituïda la junta directiva, tot i que no hi hagi convocatòria prèvia, si
concorren tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.

Article 42.
En el cas que la Federació contracti personal per a les tasques i funcions pròpies de la
secretaria general, la direcció general, la direcció esportiva o tècnica o la gerència, s’haurà
de fer servir la fórmula del contracte d’alta direcció.
Per poder formalitzar un d’aquests contractes d’alta direcció, cal que prèviament els
membres de la Junta directiva aprovin per majoria absoluta l’acord, la quantia de la
remuneració i la resta de condicions del contracte.

CAPÍTOL VI
Òrgans consultius i tècnics

Art. 43
Per al desplegament i l´execució de les funcions tècniques de la FCM, aquesta disposarà dels
òrgans col.laboradors següents:
a) Comissió esportiva.
b) Comissió de oficials de prova o Col-legi de Càrrecs Oficials.
c) Comissió tècnica.
d) Escola de tècnics.
e) Comissió de Medi Ambient.
f) Comissió trànsit i usuari.
g) Comissió Médica.
h) Comissió d’instal.lacions
i) Area Social
j)Tots els altres òrgans que la junta directiva cregui necessaris, la creació dels quals haurà de
ser ratificada per l’assemblea general.

Art. 44
Els òrgans col.laboradors tècnics i consultius, podrán ser presidits per un membre de la junta
directiva, nomenat per a aquesta.
L´estructura organitzativa de cadascun d´aquests òrgans, com també les funcions que se´ls
atorguin i les competències que, si s´escau, puguin ser-los delegades, hauran d´aprovar-los la
junta directiva i ratificar-los per acord l´assemblea general.

Art. 45
La comissió esportiva és un òrgan col.laborador de la FCM format per tècnics i experts,
designats per la junta directiva, amb les funcions bàsiques següents:
a) Proposar el programa d´activitats i de competicions de les seleccions catalanes de
motociclisme o les disciplines en les seves diferents categories, així com també la designació
dels seleccionadors que s´hagin de fer càrrec del pla de preparació de les seleccions.
b) Estudiar els reglaments per a l´organització de les competicions i proposar-ne la modificació,
quan escaigui.
c) Fer informes sobre les propostes de programació de competicions i activitats de la FCM.
d) Assessorar la FCM i els seus òrgans en aquells aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
e) I aquelles altres qüestions que la junta directiva cregui oportú encarregar-li.
Presidirà la comissió esportiva el president de la FCM o la persona que hagi estat designada per
la junta directiva.

Art. 46
La comissió de oficials de prova, en cas de que no existeixi un Col.legi de Càrrecs Oficilas, és un
òrgan tècnic, dependent de la junta directiva de la FCM, , integrat per tots els oficials de prova
membres de l´assemblea que ho desitgin i els nomenats per la junta directiva. Els membres de
l´assemblea que desitgin formar part d´aquest comitè, ho comunicaran per escrit en el termini
màxim de 30 dies després de l´elecció de la junta directiva. El president serà elegit per la junta
directiva d´entre una terna que proposin els membres de la pròpia comissió de oficials de prova.
Tindran les funcions següents:
a) Proposar a la junta directiva de la FCM els criteris i la normativa de qualificació, classificació i
designació dels oficials de prova en les competicions federades.
b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en
el calendari oficial de la FCM, d´acord amb les normes establertes reglamentàriament.
c) Complir i fer complir els reglaments i, si s´escau, les normes reglamentàries establertes per
les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests efectes.
d) Vetllar, sota la coordinació de l´escola de tècnics, per la formació i actualització permanent de
tots els seus membres, col.laborant en els cursos de reciclatge i portant a terme les proves
adients per al seu manteniment tècnic amb la finalitat d´aconseguir un nivell òptim de
coneixements i preparació.
e) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d´acord amb la normativa aprovada per
la FCM i la legislació vigent aplicable.
f) Proposar l´homologació dels registres o els rècords de Catalunya de les especialitats i proves
que corresponguin.
g) I aquelles altres funcions que la junta directiva de la FCM cregui escaient d´atorgar-li.

Art. 47
La comissió tècnica és un òrgan tècnic col.laborador de la FCM de la qual depèn, amb les
funcions següents:
a) Vetllar sota la directriu i coordinació de l´escola de tècnics per la formació i actualització
permanent de tots els seus membres.
b) Contribuïr al foment i la millora tècnica del motociclisme, mitjançant la celebració de
conferències, seminaris i jornades tècniques, així com també en la publicació d´estudis i treballs
divulgatius.
c) Proposar a la junta directiva de la FCM qualsevol iniciativa que es consideri adequada per a la
millora del nivell tècnic per a la pràctica del motociclisme o el seu foment.
d) Aquelles altres que la junta directiva de la FCM cregui oportú d´atorgar-li.
El President d’aquesta comissió serà anomenat per la Junta Directiva de la F.C.M., segons
l’especificat a l’article 44.

Art. 48
L´escola de tècnics és un òrgan col.laborador depenent de la junta directiva de la FCM, que té la
responsabilitat de la formació i el reciclatge de l´estament tècnic de la federació, que comprèn
els tècnics de l´esport, els professors, entrenadors i d´altres especialistes o similars. L´escola de
tècnics desenvoluparà la seva activitat d´acord amb l´Escola Catalana de l´Esport de la Secretaria
General de l´Esport de la Generalitat.
El President de l’Escola de Tècnics serà anomenat per la Junta Directiva de la F.C.M., segons
l’especificat a l’article 44.

Art. 49
La comissió de medi ambient és un òrgan col.laborador de la FCM format per tècnics i experts,
designats per la junta directiva, amb les funcions bàsiques següents:
a) Col.laborar amb l´òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en aquest aspecte.
b) Vetllar perquè en els apartats competents d´aquesta federació, estiguin d´acord amb la
preservació del medi ambient.
c) Estudiar, dictar, informar i difondre les normatives necessàries per desenvolupar les activitats
motociclistes en el medi natural.
d) Assessorar la FCM i els seus òrgans en aquells aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
e) Promoure accions necessàries per a la defensa de l´activitat motociclista i el medi ambient.
f) I aquelles altres qüestions que la junta directiva cregui oportú encarregar-li.
El President d’aquesta comissió serà anomenat per la Junta Directiva, segons l’especificat al’article 44.

Art. 50
Comissió trànsit i usuari és un òrgan col.laborador de la FCM format per tècnics i experts,
designats per la junta directiva, amb les funcions bàsiques següents:
a) Col.laborar amb l´òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en aquest aspecte.
b) Estudiar, dictar, informar i difondre les normatives i consells necessaris per a la circulació vial.
c) Col.laborar, juntament amb els mitjans de comunicació per contribuïr a la millora de l´us de la
motocicleta mitjançant campanyes d´informació, sensibilització, etc.
d) Assessorar la FCM i els seus òrgans en aquells aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
e) Promoure accions necessàries per a la defensa de l´us en general de la motocicleta.
f) I aquelles altres qüestions que la junta directiva cregui oportú encarregar-li.
El President d’aquesta comissió serà anomenat per la Junta Directiva de la F.C.M., segons
l’especificat a l’article 44.

Art. 51
Comissió Médica és un òrgan col.laborador de la FCM format per metges i experts, designats
per la junta directiva, amb les funcions bàsiques següents:
a) Col.laborar amb l´òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en aquest aspecte.
b) Estudiar, dictar, informar i difondre les normatives i consells necessaris per desenvolupar de
forma sana i segura el nostres esport.
c) Col.laborar, juntament amb els centres medics per contribuïr a la millora de l´us de la
motocicleta mitjançant campanyes d´informació, sensibilització, etc.
d) Assessorar la FCM i els seus òrgans en aquells aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
e) Promoure accions necessàries per la concienciació segura de l´us en general de la
motocicleta.
f) I aquelles altres qüestions que la junta directiva cregui oportú encarregar-li.
El President d’aquesta comissió serà anomenat per la Junta Directiva de la F.C.M., segons
l’especificat a l’article 44.

Art. 52
Comissió d’Instal.lacions és un òrgan col.laborador de la FCM format per experts en les
diferentes branques del disseny, construcció i utilització de’instal.lacions esportives, designats
per la junta directiva, amb les funcions bàsiques següents:
a) Col.laborar amb l´òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en aquest aspecte.
b) Estudiar, dictar, informar i difondre les normatives i consells necessaris per elaborar una
xarxa adient d’instal.lacions pel motociclisme.
c) Col.laborar, juntament amb els clubs, ajuntaments i d’altres institucions que aixi ho
requereixin, per contribuïr a la millora de les instal.lacions, circuits, etc.
d) Assessorar la FCM i els seus òrgans en aquells aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
e) I aquelles altres qüestions que la junta directiva cregui oportú encarregar-li.
El President d’aquesta comissió serà anomenat per la Junta Directiva de la F.C.M., segons
l’especificat a l’article 44.

CAPÍTOL VII
Procediment electoral. Provisió de vacants. Vot de censura.

SECCIÓ I
Procediment electoral. Provisió de vacants.

Art. 53
Els càrrecs de la junta directiva es proveïran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels
membres de l´assemblea general, per majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvies de
candidatures.

Art. 54
Per poder ser candidat a president, a membre de la junta directiva o representant territorial, cal
complir, com a mínim, els requisits següents:
a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
b) Ser major d´edat.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
e) No incorrer en cap incompatibilitat, d’acord a l’especificat a l’article 39 d’aquests Estatuts.

Art. 55
La convocatòria per a l´elecció dels membres de la junta directiva de la FCM s´ha de dur a terme
mitjançant acord de l´assemblea general convocada a l’efecte. A l´ordre del dia constarà la
proposta de procediment a seguir per a l´elecció, la del reglament, la del calendari electoral i la
de nomenament de la junta electoral, que ha d´estar integrada per tres membres titulars i una
llista àmplia de suplents, que s´escolliran en elecció lliure, directa, igual i secreta d´entre tots els
membres que assisteixin a l´assemblea.
Entre el dia que es pren l’acord de la convocatòria d´eleccions i el dia de la celebració ha de
transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

Art. 56
L´acord de convocatòria d´eleccions ha d´incloure, com a mínim, les qüestions següents:
a) Termini per a la constitució de la junta electoral elegida.
b) Fixació de la data de la realització de l´acte electoral i el calendari electoral.
c) Reglament electoral.

Art. 57
Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituïr-la
formalment en el termini fixat per l´assemblea. A l´acte de constitució han d´elegir el president.
Ha d´actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la
FCM, i ha d´estendre acta de totes les reunions i els acords que prengui la junta electoral, amb
el vist-i-plau del president.
La junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a l´acabament
del procés electoral.
El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició de
candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer
grau, i amb la de membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix aquesta
incompatibilitat o concorre en l´electe alguna circumstància plenament justificativa de la
impossibilitat d´exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits.
Si els elegits com a titulars o suplents per composar la junta electoral es neguen a prendre
possessió o exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui constituïr aquest òrgan electoral,
han de ser substituïts pels membres que designi la junta directiva o, si s´escau, la comissió
gestora, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar.

Art. 58
58.1
La junta electoral té les funcions següents:
a) Aprovar el cens electoral
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’assemblea respecte
del cens o les llistes electorals.
c) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
d) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’assemblea o candidat, o per iniciativa
pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui
constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els principis de
publicitat, d’igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que
han de ser presents en tot el procés electoral.
e) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment
s’estableixin.
f) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de
l’assemblea o candidats en qualsevol fase del procés electoral.
e) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment s’estableixin.
f) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’assemblea o
candidats en qualsevol fase del procés electoral.
58.2
Totes les reclamacions davant la junta electoral han de fer-se en un termini màxim de 3 dies hàbils després
que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució de la junta, que serà executiva, s’ha de dictar
dins els tres dies hàbils següents.
58.3
Contra els acords de la junta electoral de la FCM pot interposar-se recurs ordinari davant el Tribunal Català
de l’Esport en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.

Art. 59
Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es consideraran candidatures
vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assamblea general que representin,
com a mínim, el 10% del total de vots de l’assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar
el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures. Si només es presenta una unica candidatura vàlida
o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral proclamará
els membres de la candidatura membres de la junta directiva.

Art. 60
Si un membre de la junta directiva o, si s´escau, de la comissió gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions,
ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s´iniciï el termini de presentació de candidatures.
En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentarse com a candidats a les
eleccions, caldrà atenir-se al que disposa l´article 64.6
No poden incorporar-se a la nova junta directiva posteriorment a la seva elecció i durant la primera meitat del seu mandat,
aquells membres de la junta directiva que no dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la junta electoral
o els de la comissió gestora.

Art. 61
A les eleccions a la presidència i membres de la junta directiva de la federació, així com els vots de censura, es garantirà
que es duguin a terme mitjançant tantes meses electorals en el territori com divisions territorials previstes als Estatuts.
A tal efecte, s’entendrà que l’assemblea general convocada en aquests casos, pel que fa al punt de l’ordre del dia corresponent
a les votacions, es desenvolupa simultàniament en tots i cadascun dels col.legis electorals previstos a la convocatòria.

Art. 62
El mandat dels càrrecs de la junta directiva té una durada de 4 anys i, en tot cas, la seva renovació és total. Tots els càrrecs
són reelegibles, sense cap limitació temporal, a excepció del President que només podrà ocupar aquest càrrec durant dos mandats.
La persona que sigui elegida com a president de la FCM ha de cessar tot tipus d´activitats competitives de caràcter federat,
tècniques i directives en el motociclisme i en l´àmbit territorial de la FCM.

Art. 63
L´acte de les votacions serà controlat per la junta electoral i, si s’escau, també ho superviseran els interventors designats
pels candidats o pels representants enviats per la SGE o per la UFEC. La junta electoral aixecara acta una vegada acabada
la votació i el recompte. No seran admesos els vots per correu ni per delegació. Només es pot representar una entitat en els
termes expressats a l’article 57 del Decret 58/2010 de 4 de maig i 55/2012 de 29 de maig que el modifica.
En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a l’assamblea general.

Art. 64
64.1
La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora.
64.2
Si es produïs empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, caldrà realitzar una nova votació
entre els empatats el setè dia següent, als mateixos lloc, hora i condicions.
64.3
L´acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la junta electoral s´ha de comunicar, mitjançant certificació,
dins els tres dies següents, a les candidatures presentades i al Registre d´entitats esportives de la Generalitat de Catalunya,
el qual en donarà compte a la RFME i a la Unió de Federacions Esportives Catalanes (a partir d´ara UFEC).
64.4
Contra l´acta de proclamació de la candidatura guanyadora es pot interposar el recurs prevists a l’article 58.3.
64.5.
Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà
l’acte de votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.
64.6
Si no es presenta cap candidatura tancada o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral, amb els membres suplents i,
si s´escau, els membres de la junta directiva que no hagin cessat, constituïran una comissió gestora, amb l´únic objectiu
d´administrar la federació i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Art. 65
El cessament de la junta directiva de la FCM es produeix per les causes següents:
a) Per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.
b) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.
c) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% dels membres, i també si s’arriba a aquest
percentatge per cessament o dimissió de forma individualitzada.
d) Per decisió disciplinària executiva que inhabiliti per a ocupar els càrrecs dels òrgans del govern o representació de la federació.
e) Per aprovació d’un vot de censura.

Art. 66
La suspensió temporal del mandat dels membres de la junta directiva es produeix per les causes següents:
a) Per la sol.licitud de l´interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la junta.
b) Per acord de la junta directiva, quan s´instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la junta.
Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de l´expedient.
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la junta directiva.

Art. 67
67.1
En cas que existeixin vacants a la junta directiva pel cessament o suspensió d´algun dels seus membres,
es cobriran les vacants de la forma següent. En relació amb el president serà d´aplicació el que disposa l´article 32,
llevat dels supòsits dels apartats c) i d) d´aquest article.
a) Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres de la junta directiva, però no el president,
aquest ha d´acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada
en la primera assemblea general que realitzi la federació.
b) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la junta directiva, incloent-hi el president,
correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de vacants, decisió que també ha de ser
ratificada en la propera assemblea general que realitzi la federació, sens perjudici del que disposa l´article 32.
c) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la junta directiva, incloent-hi el president,
l´assemblea general ha d´elegir una comissió gestora amb l´objecte d´administrar transitòriament la federació
i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
d) En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la junta directiva, però no el president,
aquest juntament amb els membres que restin als càrrecs directius es constituïran en comissió gestora
amb l´objecte establert en l´apartat precedent.
67.2
Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho són només pel temps
que resti de mandat al càrrec i sense que la designació alteri el temps natural del mandat que estableixi l´article 62.
67.3
En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d´un membre amb el mandat
suspès temporalment, el mandat del designat per substituïr-lo s´ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió,
sense que pugui excedir del mandat natural del substituït.

SECCIÓ II
Vot de Censura.

Art. 68
68.1
Perquè es pugui sol.licitar un vot de censura contra el president de la FCM, la totalitat de la seva junta directiva o
qualsevol dels seus membres, caldrà que ho demani per escrit motivat, amb la signatura i la fotocòpia del Document
Nacional d´Identitat dels sol.licitants, la majoria dels membres de la mateixa junta o, pel 15% dels membres de l´assemblea general.
68.2
Un cop presentada la sol.licitud del vot de censura davant la secretaria de la FCM, s´ha de constituïr, dins el termini dels 10 dies següents,
una mesa de 5 persones, formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els 2 primers signants de la sol.licitud i un
delegat designat per la UFEC, que en serà el president.
68.3
Comprovada per la mesa l´adequació de la sol.licitud als requisits assenyalats al punt primer, i dins el termini màxim de 5 dies,
la junta directiva ha de convocar l´assemblea general, per tal que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals
no superior a 20 dies a comptar de l´endemà de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l´acte de la votació, prèviament al qual
tindran veu els representants dels sol.licitants del vot de censura i els censurats. Cadascuna d´aquestes intervencions tindran
una durada màxima de 30 minuts, amb Bdret a un torn de rèplica de 15 minuts com a màxim.
68.4
No s´admetrà el vot per delegació ni per correu. Una mateixa moció de censura no es podrà tornar a presentar en el termini d´un any.
68.5
L´assemblea i l´acte de la votació han de ser controlats per la mesa esmentada a l’article 68.2, la qual ha de resoldre tots els incidents
i les reclamacions que s´hi puguin produïr, tenint en compte que els seus acords són immediatament executius i sense que s´interrompi
ni pugui suspendre´s per aquesta causa la votació. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l´escrutini i el recompte de vots.
Contra la resolució final de la mesa es pot interposar el recurs previst a l’article 58.2.
68.6
El vot de censura només es pot acordar mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels membres de l´assemblea assistents.
68.7
Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament,
i s´aplicarà el règim de transició previst a l´article 64.6.
68.8
En el cas que la junta directiva no nomenés els membres de la mesa o no convoqués l´assemblea general, la Secretaria General
de l´Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol.licitud, pot requerir a la junta que ho porti a terme. El fet que la junta no
ho faci en el termini que li assenyali, faculta la Secretaria General de l´Esport perquè pugui nomenar discrecionalment els membres
de la mesa que manquin o, si s´escau, convocar directament l´assemblea general amb la finalitat de dur a terme l´acte de la votació,
sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que siguin d´aplicació.
68.9
En el supòsit de que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot fins que transcorri un termini de dos anys
des de la realització de l’assemblea general en que s’hagi rebutjat.
68.10
En el cas de que el vot de censura vagi contra el president o la junta directiva s’ha d’incloure la proposta de designació
d’una nova junta directiva.
68.11
No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l’elecció d’una nova junta directiva.

TÍTOL III
Organització territorial

Art. 69

La FCM tindrà quatre representacions territorials amb seu a les ciutats de Barcelona, Girona,

Lleida i Tarragona, agrupant cadascuna d´elles les seves comarques.

Art. 70

La modificació de l´estructura descrita a l´article anterior haurà d´aprovar-se mitjançant acord

d´assemblea general.

Art. 71

Les representacions territorials de la FCM tindran, si s´escau, per delegació d´aquesta entre

altres, les funcions següents:

a) La promoció, organització i control de les activitats motociclistes en el seu àmbit geogràfic

específic.

b) Representar, en nom de la FCM, dels clubs o les associacions i les agrupacions esportives

dels seu àmbit, davant les autoritats i els organismes oficials de la demarcació.

c) Tutelar les activitats i competicions dins el seu àmbit geogràfic que siguin més convenients

per a la millora del motociclisme, i encarregar-se d´aquelles que siguin organitzades pels clubs o

les entitats federades i de les que els pugui delegar la mateixa FCM.

d) Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els

reglaments esportius i associatius de la federació per part dels clubs, entitats esportives,

esportistes, oficicials de prova, tècnics, directius i altres representacions dins el seu àmbit

geogràfic.

e) Formular les propostes o iniciatives que creguin escaients a la FCM per a promoure o

fomentar el motociclisme.

f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents al

motociclisme.

g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la FCM.

Art. 72

Les representacions territorials informaran de les seves activitats i iniciatives a la FCM, complint

i executant les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d´actuació.

Art. 73

Les representacions territorials estaran sotmeses al règim pressupostari de la FCM. En tot cas,

els comptes que gestionin les representacions territorials hauran d´estar sota el coneixement i

control dels òrgans directius de la FCM i s´incorporaran amb els justificants corresponents als

comptes anuals d´aquestes, a fi que les auditories de comptes comprenguin la globalitat de

l´activitat econòmica de la federació, entenent l´activitat pressupostària com una unitat

d´actuació.

Art. 74

Les representacions territorials remetran a la FCM el projecte de pressupost de l´exercici i la

liquidació de l´anterior, amb la documentació comprovatòria escaient, en els períodes que

aquesta estableixi, a fi que siguin aprovats.

Art. 75

L´assemblea general de la FCM, a proposta de la junta directiva, establirà els recursos

econòmics de què hagin de disposar les representacions territorials, per portar a terme la seva

actuació.

Art. 76

Les representacions territorials tindran els òrgans de govern, administració i representació

següents:

a) Junta general.

b) Junta directiva.

Art. 77

Les juntes generals són els òrgans superiors d´administració de les representacions territorials

de les federacions esportives catalanes i han d´estar constituïdes pel president de la

representació, i pels presidents o representants dels clubs o associacions esportius afiliats a la

FCM dins el corresponent àmbit territorial.

Art. 78

Les juntes directives de les representacions territorials són els òrgans de gestió i representació

d´aquestes.

La junta directiva de cada representació territorial estarà integrada per el President/Delegat i un

máxim de 2 vocals.

Art. 79

El càrrec de president i altres membres de la junta directiva de les representacions territorials

es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, per majoria de vots dels membres

de ple dret de la junta general.

Les condicions per ésser President de la Junta Directiva de la Representació Territorial són les

establertes a l’article 54 d’aquests Estatuts.

Art. 80

Els Presidents de les representacions territorials seran membres de la junta directiva de la FCM.

TÍTOL IV.
Règim Personal
Estatut dels Directius

Art. 81

81.1. Als efectes d’aquest Decret, s’entén com a directiu la persona que formi part de la junta

directiva de la Federació Catalana de Motociclisme.

81.2. Tindran la mateixa consideració les persones que formin part de la junta directiva d’una

representació territorial com també les persones que siguin nomenades delegats territorials.

Art. 82

Els directius no han d’estar vinculats a entitats esportives per un contracte laboral de caràcter

comú o especial, civil o mercantil ni amb cap altra entitat instrumental de l’entitat esportiva. La

relació dels directius amb les entitats esportives és orgànica, no contractual, encara que hi hagi

compensació econòmica.

Art. 83

Els directius de la Federació Catalana de Motociclisme tenen els dret següents:

a) Rebre el reemborsament, a través de la Federació, de les despeses

realitzades en el compliment de les seves activitats dins dels límits prèviament

establerts.

b) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu.

c) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en els

òrgans directius.

d) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir

correctament les funcions que els assignin.

e) Ser assegurats a través de les seves entitats esportives contra els riscos

d’accident i de responsabilitat civil que es derivin directament de l’exercici de la seva

activitat.

f) Qualsevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries

d’aquesta Federació.

Art. 84

Els directius de la Federació Catalana de Motociclisme estan obligats a:

a) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el

desenvolupament de les seves funcions, quan escaigui. L’obligació de confidencialitat

subsisteix malgrat haver cessat en el càrrec.

b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se

en tot moment a les finalitats estatutàries de l’entitat.

c) Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva

disposició.

d) Complir els compromisos adquirits.

e) Participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb

diligència les seves funcions.

f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en

aquests Estatuts.

g) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions

per tal d’eradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport.

h) Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels

successors, llevat cas de força major.

i) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents.

j) Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius

que hagin de substituir els directius sortints.

k) Abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin a assumptes

en què tinguin un interès personal. Es considera que també existeix interès personal

del directiu quan l’assumpte afecta a un membre de la seva família, fins al tercer grau

de consanguinitat o d’afinitat, o a una societat, entitat u organisme on exerceix un

càrrec directiu o hi té una participació significativa.

l) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar

activament en les seves deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi a prendre

les decisions adients.

m) Utilitzar degudament l’acreditació.

n) Complir, el codi ètic o de conducta que aprovi la Federació.

o) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita

d’actuació corrupta o fraudulenta.

p) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de la

Federació.

Art. 85

Els principis bàsics d’actuació dels directius són:

a) La gratuïtat en el servei prestat en favor de La Federació, llevat dels supòsits

en què el nivell de dedicació requereixi una compensació econòmica aprovada, de

forma específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual, per l’assemblea

general.

b) L’assumpció lliure i voluntària de les responsabilitats inherents al càrrec

directiu exercit.

Art. 86

86.1. El càrrec de directiu de la Federació Catalana de Motociclisme és incompatible amb

l’exercici d’un càrrec públic electe o de designació política.

86.2. El càrrec de directiu de la Federació és incompatible amb l’exercici de funcions de consell

o assessorament professional a la Federació.

86.3. També és incompatible amb la prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil

o mercantil a la Federació o a qualsevol de les seves entitats instrumentals.

Art. 87

Els directius de la Federació Catalana de Motociclisme no poden:

Percebre indemnitzacions després de cessar en el càrrec o dimitir-ne.

Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o entitats

per la contractació de béns i serveis per part de la Federació.

Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics.

Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia Federació.

Aquesta prohibició d’autocontractació afecta les empreses dels seus cònjuges, persones

vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents.

Fer ús del patrimoni de la Federació o valdre’s de la seva posició en l’esmentada entitat per

obtenir un avantatge patrimonial.

Qualsevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de la Federació.

Art. 88

88.1. Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i representació de la

Federació i la resta de persones que actuen en nom i representació seva responen davant de la

pròpia Federació i de tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets només per actes

dolosos i en casos de negligència.

88.2. Les persones a què es refereix l’apartat anterior responen de forma civil i administrativa

davant la Federació i de tercers, pels actes i omissions realitzades en l’exercici de les seves

funcions i pels acords que hagin votat.

88.3. Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de govern,

administració i representació, tots els integrants responen solidàriament per les accions i

omissions descrites anteriorment, llevat que acreditin no haver participat en la seva aprovació o

execució, o bé que s’hi van oposar expressament.

Art. 89

La Junta Directiva estarà formada per un nombre d’homes i dones que reflecteixi la

proporcionalitat de gènere de la massa social del Club.

TÍTOL V
Règim documental i econòmic.

CAPÍTOL VIII
Règim documental.

Art. 90

Integren el règim documental de la FCM:

a) El llibre-registre de representacions territorials, quan aquestes hagin estat creades

conformement amb les disposicions dels presents estatuts, al qual s´hi consignaran la seva

denominació, domicili social i nom i cognoms del representant territorial, amb expressió de la

data de presa de possessió i cessament.

b) Els llibres d´actes, en els quals cal consignar el contingut de les reunions de l´assemblea

general i de la junta directiva, amb indicació de la data, els assistents, els assumptes tractats i

els acords presos.

L´acta l´aprovaran per delegació, tres interventors que hagi designat la mateixa assemblea, en

un termini màxim de trenta dies, els quals han de signar l´acta juntament amb el president i el

secretari, de la qual es donarà compte als membres de l´assemblea i s´enviarà còpia a la

Secretaria General de l´Esport, en el termini màxim de tres mesos des de la data d´aprovació.

c) El Registre de persones i d´entitats federades, en el qual, mitjançant el fitxer escaient o

l´instrument idoni, han de fer-se constar de manera diferenciada els membres afiliats i els

membres adherits, dels quals s´hi consignaran, com a mínim, la denominació de l´entitat o

secció, el seu domicili, data d´ingrés, i si s´escau, el número d´inscripció o adscripció en el

Registre d´entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

d) Els llibres de comptabilitat, en què ha de figurar tant el patrimoni com els drets i les

obligacions concretes, i l´estat d´ingressos i despeses de l´entitat, concretant-hi la seva

procedència i la seva inversió o destinació.

e) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, els quals s´hauran de

formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l´acabament de l´exercici.

f) Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per a un

millor compliment dels objectius de la federació.

Art. 91

La FCM diligenciarà els llibres que, d´acord amb la reglamentació pròpia, portin les seves

representacions territorials i entitats esportives.

CAPÍTOL VIII
Règim econòmic.

Art. 92

El sistema econòmic de la FCM és el de pressupost i patrimoni propi, i si apliquen les normes

econòmiques que estableixen el decret 58/2010, de 4 de maig i les seves modificacions del

Decret 55/2012 de 29 de maig, i les normes comptables del pla general de comptabilitat o

adaptació sectorial vigent en cada moment.

Art. 93

La junta directiva de la FCM haurà de formular, dins els tres primers mesos de l’exercici

econòmic, i presentar a l’assemblea general, dins del termini establert en aquests estatuts, els

comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte d’ingressos i despeses i la

memòria d’acord amb els presents Estatuts. També haurà de presentar a l’assemblea el

pressupost per a l’exercici.

Els comptes anuals i els pressupostos han d’estar al domicili social un mínim de 15 dies abans

de la celebració de l’assemblea, a disposició de les persones o entitats amb dret de vot, els

quals en podran demanar còpia que se’ls haurà de lliurar abans de la celebració de l’assemblea.

Art. 94

En els comptes de resultats s´hauran de reflectir detalladament i separada les subvencions

rebudes per a despeses corrents i les subvencions que siguin per a inversions materials

concretes, que hauran de quedar en un compte de passiu que s´haurà d´amortitzar segons el

pla establert.

Art. 95

La memòria haurà d´analitzar fidelment l´activitat econòmica de la federació, la seva adequada

actuació pressupostària, el complement dels objectius i els projectes a desenvolupar, i informar

separadament com a mínim sobre els aspectes següents:

95.1

Diferenciació dels ingressos i aportacions següents:

a) Subvencions públiques.

b) Subvencions, donatius o aportacions privades.

c) Vendes d´actius.

d) Ingressos escaients de competicions organitzades.

e) Ingressos per serveis prestats per la FCM, permisos, llicències i d´altres.

f) Ingressos financers.

g) Qualsevol altres ingressos aprovats per la Junta Directiva.

95.2

També s´haurà de fer constar la destinació de la totalitat dels recursos, distingint com a mínim

els grups de cost o inversió següents:

a) Administració de la federació.

b) Direcció i serveis de la directiva, incloent-hi viatges.

c) Competicions.

d) Ajudes a Clubs i altres entitats.

e) Ajudes per a actes esportius.

f) Construccions i altres immobilitzats.

g) Formació d´esportistes i tècnics.

h) Esport d´èlite i professional.

i) Oficials de prova.

j) Òrgans jurisdiccionals.

95.3

a) L´import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis que no estiguin

previstes al balanç.

b) L´import de les garanties i els avals compromesos.

95.4

La liquidació del pressupost, que expliqui les variacions en relació amb el pressupost aprovat en

l´assemblea anterior.

Art. 96

Els comptes anuals han de ser revisats per auditors de comptes i donar-ne còpia a la Secretaria

General de l´Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l´informe dels auditors, dins

dels sis primers mesos següents de cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració de

l´assemblea.

Art. 97

La junta directiva de la federació té les facultats de disposició econòmica, dins dels límits

previstos en el seu pressupost, o d´aquells altres ingressos que hagi obtingut en l´exercici. La

junta pot acordar el traspàs de partides, mitjançant acord que consti en acta.

La junta pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners a préstec. Quan la seva

quantia ultrapassi dins de l´exercici l´import del 15% del pressupost anual, o el 15% del

patrimoni que consti en balanç, a més de l´acord d´assemblea serà imprescindible que l´operació

tingui l´informe favorable de la Secretaria General de l´Esport.

Mentre no s´aprovi el pressupost de l´exercici, caldrà aplicar amb caràcter provisional la part

proporcional de les xifres que com a despeses aprovés l´assemblea com a pressupost per a l´any

anterior, actualitzades segons la variació de l´índex del cost de la vida d´aquell exercici.

Art. 98

En el cas de que la Federació Catalana de Motociclisme no pogués fer front a les seves

obligacions econòmiques i aquesta situació provoques la insolvència de la Federació, l’òrgan

d’administració, o bé, si s’escau, els liquidadors, han de promoure el procediment concursal

oportú davant el jutge competent.

Art. 99

El producte obtingut de l´alienació d´instal.lacions esportives o dels terrenys en què es trobin ha

d´invertir-se íntegrament en l´adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa

aplicació, llevat que es disposi d´un informe favorable de la Secretaria General de l´Esport.

Art. 100

Els membres de la junta directiva han de respondre mancomunadament dels actes que hagin

autoritzat en contra del que preveuen els articles anteriors, amb excepció dels que hagin votat

en contra de l´acord i així ho hagin fet constar a l´acta.

Art. 101

En cas d´infracció de les normes reglamentàries econòmiques que regulen la FCM, la Secretaria

General de l´Esport ha de requerir d´ofici o a instància de qualsevol membre de l´assemblea la

correcció de les irregularitats o els incompliments detectats; en cas que no se resolguin en el

termini que s´estableixi pot donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Art. 102

La FCM tant sols podrà destinar els seus béns a fins industrials, comercials, professionals i de

servei, o exercir activitats d´igual caràcter, quan els possibles rendiments s´apliquin,

íntegrament, a la conservació del seu objecte social, sense que, en cap cas, puguin repartir-se

beneficis entre els seus associats.

Art. 103

La totalitat dels ingressos de la FCM haurà d´aplicar-se al compliment dels seus fins.

TÍTOL VI
Règim jurisdiccional

CAPÍTOL IX
Àmbits jurisdiccionals: competitiu i disciplinari.

Art. 104

La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva, dins l´àmbit d´actuació

de la FCM, s´estén a conèixer i resoldre aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es

plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l´esport regulat per les seves

normes d´aplicació.

La potestat jurisdiccional competitiva confereix als seus titulars legítims la possibilitat de

resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació amb l´aplicació de les normes

reglamentàries esportives establertes per regular les competicions federades i/o homologades.

Art. 105

105.1

La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària federativa, quan es tracti d´activitats o

competicions compreses dins l´àmbit d´actuació de la FCM, s´estén a conèixer les infraccions

dels reglaments que regulen les activitats i competicions esportives, de la conducta esportiva o

de les normes de conducta associativa tipificades amb caire general a la Llei 8/1988, de 7

d´abril, de l´esport, i a les disposicions estatutàries o reglamentàries específiques de la FCM.

105.2

Les infraccions, es classifiquen segons la relació següent:

a) Són infraccions dels reglaments que regulen las activitats i competicions esportives, les

accions o omissions que durant el transcurs d´una activitat o competició de caire federatiu

vulnerin les normes reglamentàries establertes.

b) Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que disposen les

normes generals o específiques de disciplina i convivència esportiva siguin o no comeses durant

el transcurs d´una activitat o competició esportives.

c) Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que comportin

l´incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de la FCM.

105.3

La potestat disciplinària confereix als seus titulars legítims la possibilitat d´enjudiciar i, si

s´escau, sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva o associativa de

la FCM, és a dir, els clubs o les associacions esportives i els seus directius, oficials de prova i

esportistes, els components de la mateixa estructura orgànica federativa i, en general, totes

aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen la seva activitat federada en l´àmbit

autonòmic de Catalunya.

105.4

En relació amb la disciplina esportiva, les disposicions reglamentàries de la FCM han de

preveure inexcusablement i amb total respecte a les disposicions contingudes a la Llei 8/1988,

de l´esport, les qüestions següents:

a) Un sistema tipificat d´infraccions amb l´especificació del seu caràcter lleu, greu, o molt greu.

b) Un sistema de sancions proporcional al d´infraccions previstes.

c) Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si s´escau, de sancions, que

garanteixin el tràmit d´audiència a l´interessat.

d) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits d´extinció i de

prescripció de la mateixa.

e) L´observança dels principis inherents a tot dret sancionador relatius a la prohibició d´imposar

doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al

moment d´haver estat comeses, així com a l´aplicació dels efectes retroactius favorables.

f) Un sistema de recursos contra les sancions imposades.

CAPÍTOL X
Els òrgans jurisdiccionals.

Art. 106

L´exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva, correspon:

a) Als oficials de prova durant l´activitat o competició esportives, amb subjecció a les normes

establertes als reglaments de cada modalitat o a les específiques aprovades en el reglament

particular.

b) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, òrgan col.legiat constituït per un nombre de

membres no inferior a tres ni superior a cinc, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat

en dret, assistits per un secretari amb veu i sense vot, designats per la junta directiva de la

FCM, d´entre els membres del qual cal nomenar un president. Aquest òrgan convocat de la

forma i periodicitat que s´estableixi per via reglamentària, ha de resoldre d´ofici o a instància de

part i per majoria, els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària

esportiva. El seu mandat és renovarà com a màxim cada quatre anys.

c) Al Comitè d´Apel.lació, òrgan col.legiat constituït per un nombre de membres no inferior a

tres ni superior a set, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, designats per la

junta directiva de la FCM, d´entre els membres del qual cal nomenar un president i un secretari.

Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i

per majoria, els recursos interposats contra els acords del Comitè de Competició i Disciplina

Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans

competents dels clubs esportius afiliats i, contra les decisions dictades pels òrgans electorals de

les esmentades entitats federades.

CAPÍTOL XI
Procediments jurisdiccionals

Art. 107

Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera instància a la competència dels

òrgans jurisdiccionals federatius és preceptiva la instrucció d´un expedient tramitat segons el

procediment que s´estableixi en els reglaments de la FCM, els quals han de tenir en compte les

consideracions mínimes següents:

Art. 108

Tots els expedients incoats d´ofici o a instància de part en matèria pròpia de la jurisdicció

competitiva s´han de tramitar amb l´observança de les fases procedimentals següents:

a) Resolució inicial i notificació fefaent d´aquesta a les parts interessades i a aquelles que es

considerin afectades per la decisió final.

b) Termini d´al.legacions, proposició de prova i pràctica d´aquesta.

c) Resolució final i comunicació fefaent o carta certificada amb acusament de rebuda, a les

parts intervinents amb especificació dels recursos escaients.

Art. 109

Els procediments reguladors de les actuacions disciplinàries esportives de la primera instància

federativa es regiran per les normes rituals següents:

1- Els oficials de prova exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les infraccions dels

reglaments o de conducta esportiva durant el desenvolupament d´una activitat o competició i de

manera immediata.

2- El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva federatiu ha d´enjudiciar i resoldre les

qüestions disciplinàries de la seva competència mitjançant la tramitació d´un procediment

ordinari establert per via reglamentària, el qual s´ha d´ajustar als criteris i les regles de la

legislació general en matèria sancionadora, i, com a mínim, respectar els principis informadors

següents:

a) El procediment s´ha d´iniciar per acord de l´òrgan competent d´ofici, ja sigui a iniciativa de

l´òrgan mateix o en virtut de denúncia motivada, a instància de part interessada o a

requeriment de l´Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.

La transcripció realitzada pel oficial de prova en l´acta oficial de l´activitat o competició, o en el

seu annex, de fets que puguin ser susceptibles de ser qualificats com a infraccions a la

conducta esportiva, gaudirà de la consideració de denúncia de part als efectes impulsors de la

incoació d´ofici d´un expedient ordinari.

b) La provisió per la qual s´acordi l´inici d´un expedient disciplinari ha de contenir la relació de

fets imputats, el nomenament d´instructor i secretari i el termini establert per a la proposició i

pràctica de la prova que s´estimi necessària i ha de ser notificada a l´interessat de forma fefaent

o carta certificada amb acusament de rebuda,

c) Una vegada practicada la prova admesa, l´instructor ha de formular proposta de resolució, la

qual, juntament amb el plec de càrrecs oportú, s´ha de notificar als interessats perquè puguin

examinar l´expedient i presentar per escrit les al.legacions que considerin convenients.

d) Transcorregut el termini concedit per a aquest tràmit, l´instructor elevarà l´expedient a

l´òrgan disciplinari federatiu corresponent per a la deliberació i presa de decisió en la primera

reunió que celebri, la qual s´ha de notificar als interessats amb l´especificació dels recursos

escaients.

Art. 110

En el supòsit d´haver-se produït incidències amb motiu o com a conseqüència de la celebració

d´una activitat o competició que puguin ser qualificades com a constitutives d´un infracció lleu o

greu contra la conducta esportiva i necessitin d´un acord immediat del Comitè de Competició i

Disciplina Esportiva, l´expedient preceptiu pot ser tramitat mitjançant un procediment

extraordinari d´urgència que asseguri com a mínim la fase procedimental d´audiència a

l´interessat.

A aquests efectes les normes reglamentàries federatives han de preveure un procediment

abreujat que garanteixi el compliment de l´esmentat tràmit, tenint en compte que en qualsevol

cas el presumpte infractor té dret a conèixer, abans que caduqui aquest termini procedimental,

la imputació formulada contra ell, a efectuar al.legacions i a la proposició de prova; i es podrà

establir en via reglamentària la consideració que l´expedient s´entén iniciat des del moment en

que arriba a coneixement de l´interessat l´acusació plantejada, mitjançant el lliurament de l´acta

oficial de l´activitat o competició o, la notificació, si s´escau, de l´informe complementari relatiu a

la infracció imputada.

CAPÍTOL XII
Els recursos

Art. 111

111.1

Les decisions acordades amb caire immediat per part dels oficials de prova durant el

desenvolupament de l´activitat o competició referides a les infraccions dels reglaments i de la

conducta esportiva són inapel.lables, sense perjudici que en funció de les característiques

pròpies de cada modalitat esportiva els reglaments puguin preveure un sistema posterior de

reclamacions, fonamentades en l´existència d´un error material manifest.

111.2

Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l´acte

impugnat, recurs davant el Comitè d´Apel.lació.

111.3

Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels

clubs esportius afiliats a la FCM, quan l´acord exhaureixi la via associativa i en aquesta, s´hagi

imposat una sanció qualificada com de greu o molt greu, poden ser recorreguts davant el

Comitè d´Apel.lació en el termini de quinze dies hàbils comptats des del moment de la seva

notificació a l´interessat.

111.4

Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant el

Comitè d´Apel.lació de la FCM en un termini de tres dies hàbils següents a l´adopció dels

mateixos.

111.5

Els acords del Comitè d´Apel.lació exhaureixen la via federativa i contra ells pot formular-se

recurs, davant el Tribunal Català de l’Esport, en el termini de quinze dies hàbils següents a la

notificació de l´acord impugnat, excepte en aquells supòsits en els quals en la resolució

combatuda s´hagi imposat sanció per falta qualificada com a lleu.

111.6

Qualsevol altre acord adoptat en via federativa el coneixement del qual no es trobi

expressament atribuït a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius pot ser impugnat

davant l´autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.

TÍTOL VI
Dissolució de la FCM

CAPÍTOL XII
Modificació dels seus estatuts.

Art. 112

Els presents estatuts podran ser modificats mitjançant l’acord dels dos terços dels vots presents

en l’assemblea general. Les modificacions estatutàries que es duguin a terme hauran de ser

ratificades per la Secretaria General de l’Esport.

Art. 113

La proposta de modificació estatutària que facin els socis, ha d’anar acompanyada per un escrit

amb les modificacions que es pretenguin introduir als estatuts, o un text alternatiu d’estatuts en

cas que la modificació pretesa afecti a més de quinze articles.

Art. 114

Juntament amb la convocatòria de l’assemblea general en què es tractarà la modificació

estatutària en qüestió, s’enviarà als membres de l’assemblea un escrit amb les modificacions

preteses o el text alternatiu d’estatuts, segons el cas.

Art. 115

En cas d´aprovar-se les modificacions preteses o les que resultessin de la seva discussió a

l´assemblea, es remetrà a l´acta de la sessió a la Direcció General de l´Esport de la Generalitat

de Catalunya a fi que dugui a terme la seva ratificació administrativa.

CAPÍTOL XIII
Dissolució de la FCM

Art. 116

Causes de dissolució

116.1. La Federació Catalana de Motociclisme s’extingirà per les causes següents:

a) Per acord de l’assemblea general, convocada a l’efecte, adoptat per una majoria de

dos terços dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres

amb dret a vot de l’assemblea.

b) Per revocació del seu reconeixement, tret del supòsit que es transformi en una

associació de règim general.

c) Per fusió o absorció en altres Federacions esportives catalanes.

d) Per resolució judicial.

e) Per qualsevol altra causa prevista en l’ordenament jurídic vigent.

116.2. El patrimoni de la Federació Catalana de Motociclisme, en els supòsits de la seva extinció

o dissolució, es destinarà a la realització de finalitats esportives anàlogues a les realitzades per

la Federació Catalana de Motociclisme.”

Art. 117

Acord de dissolució

117.1. El President de la Federació ha de convocar l’assemblea general perquè aquesta adopti

el corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui coneixement de

l’existència de la causa determinant de la dissolució.

117.2. Els membres de l’assemblea i la mateixa Administració esportiva també poden requerir al

president o presidenta perquè convoqui l’assemblea general si al seu parer, concorre qualsevol

de les causes de dissolució.

117.3. En el cas que l’assemblea general no es convoqui o no s’arribi a l’acord o l’acord sigui

contrari a la dissolució, qualsevol membre d’aquella mateixa assemblea o la mateixa

Administració esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la Federació.

117.4. El mateix òrgan d’administració de la federació està obligat a sol·licitar la dissolució

judicial quan l’acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui aconseguir.

117.5. Han de respondre solidàriament els membres de l’òrgan d’administració que incompleixin

l’obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l’assemblea general per acordar la dissolució

o que no sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 mesos a comptar des de la data

prevista per a la celebració de l’assemblea general, si no s’ha constituït, o des del dia de

celebració de l’assemblea general, quan l’acord sigui contrari a la dissolució.”

Art. 118

Inici de la liquidació

Un cop dissolta la federació s’obre un període de liquidació, tret dels supòsits de fusió o

qualsevol altre supòsit de cessió global de l’actiu i passiu de la Federació.

Art. 119

Federació en liquidació

La Federació dissolta haurà de conservar la seva personalitat jurídica mentre es trobi en procés

de dissolució. Durant aquesta fase ha d’afegir la frase “en liquidació” a la seva denominació.

Art. 120

Cessament de funcions de l’òrgan d’administració

Des del moment en què la Federació es declari en liquidació cal que cessi en les seves funcions

l’òrgan d’administració i que les liquidadores i els liquidadors assumeixin les seves funcions.

Això no obstant, els integrants de l’òrgan d’administració prestaran el seu concurs per a la

realització efectiva de les operacions de liquidació.

Art. 121

Nomenament de liquidadors

121.1. Quant al nomenament de liquidadors, cal designar-los a l’assemblea general.

121.2. El nombre de liquidadors ha de ser senar.

121.3. El nomenament i cessament dels liquidadors s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats

Esportives de la Generalitat de Catalunya.

121.4. En cas d’inexistència d’òrgan d’administració de la federació o d’abandonament de les

seves funcions, l’Administració esportiva de la Generalitat, pot procedir al nomenament de

liquidadors.

Art.122

Intervenció pública a la liquidació

L’Administració esportiva de la Generalitat pot designar persones que s’encarreguin de controlar

la liquidació amb la finalitat que vetllin pel compliment de la normativa.

Art. 123

Funcions dels liquidadors

123.1. Incumbeix als liquidadors de la federació:

a) Subscriure, en unió de l’òrgan d’administració, el balanç inicial de la Federació en

començar les seves funcions.

b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la integritat

del seu patrimoni.

c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a la

liquidació de la federació.

d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s’han de vendre

necessàriament en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza

la l’Administració esportiva de la Generalitat.

e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.

f) Pagar els creditors.

g) Exercir la representació de la federació.

123.2. Els liquidadors són responsables davant la federació, els seus membres i terceres

persones o entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència greu en el

desenvolupament dels seus càrrecs.”

Art. 124

Balanç final

Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final que s’ha de

sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General i s’ha de remetre a l’Administració esportiva de la

Generalitat.”

Art. 125

Cessament dels liquidadors

La funció dels liquidadors finalitza per:

a) La realització de la liquidació.

b) La revocació dels poders que atorga l’assemblea general.

c) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l’Administració esportiva de la

Generalitat.

d) Decisió judicial.”

Art.126

Insolvència de la federació en liquidació

En cas d’insolvència de la Federació, els liquidadors han de sol·licitar immediatament la

declaració del concurs procedent.”

Art. 127

Aplicació del patrimoni

En cas de dissolució d’una federació esportiva catalana, el patrimoni net resultant de la

liquidació l’ha d’aplicar l’Administració esportiva de la Generalitat, de forma preferent, per al

foment i la pràctica de la corresponent modalitat esportiva.”

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Galfer
Bridgestone
Museu Moto
Andrac Computing